ពេលយើងធំឡើងយើងដឹងថាវាមិនសូវសំខាន់ទេក្នុងការមានមិត្តភក្តិហើយសំខាន់ជាងនេះទៀតដើម្បីមានមិត្តពិតប្រាកដ។ - មិនដឹង
អាន​បន្ថែម

ពេលយើងធំឡើងយើងដឹងថាវាមិនសូវសំខាន់ទេក្នុងការមានមិត្តភក្តិហើយសំខាន់ជាងនេះទៀតដើម្បីមានមិត្តពិតប្រាកដ។ - មិនដឹង

តាំងពីក្មេងមកយើងតែងតែផ្តោតលើការរាប់ចំនួនមិត្តដែលយើងមាន…
ផ្តោតលើការធ្វើដំណើរមិនមែនទិសដៅទេ។ សេចក្តីអំណរមិនត្រូវបានរកឃើញទេនៅក្នុងការបញ្ចប់សកម្មភាពមួយប៉ុន្តែក្នុងការធ្វើវា។ - Greg Anderson
អាន​បន្ថែម

ផ្តោតលើការធ្វើដំណើរមិនមែនទិសដៅទេ។ សេចក្តីអំណរមិនត្រូវបានរកឃើញទេនៅក្នុងការបញ្ចប់សកម្មភាពមួយប៉ុន្តែក្នុងការធ្វើវា។ - Greg Anderson

យើងដឹងហើយថាគោលដៅរបស់អ្នកគឺជារឿងសំខាន់។ ហើយដើម្បីសំរេចគោលដៅនោះអ្នកអោយ…
ពេលវេលានិងមិត្តល្អគឺជារឿងពីរដែលកាន់តែមានតំលៃកាន់តែចាស់អ្នកនឹងទទួលបាន។ - មិនដឹង
អាន​បន្ថែម

ពេលវេលានិងមិត្តល្អគឺជារឿងពីរដែលកាន់តែមានតំលៃកាន់តែចាស់អ្នកនឹងទទួលបាន។ - មិនដឹង

ពេលវេលានិងមិត្តល្អគឺជារបស់មានតម្លៃពីរយ៉ាងក្នុងជីវិតហើយអ្នកមិនគួរបាត់បង់វាម្តងណាឡើយ…