ល័ក្ខខ័ណ្ឌ​នៃ​ការប្រើប្រាស់

ទទេ

កិច្ចព្រមព្រៀងកិច្ចព្រមព្រៀង។ ល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់ទាំងនេះដើរតួជាកិច្ចព្រមព្រៀងចង (កិច្ចព្រមព្រៀង) រវាងអ្នកនិង Quotespedia (“ យើង”“ យើង”“ របស់យើង”) ។ តាមរយៈការចូលទៅកាន់គេហទំព័រនេះ (“ គេហទំព័រ”) អ្នកទទួលស្គាល់ការជូនដំណឹងស្ថាបនានៃល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់ទាំងនេះនិងការព្រមព្រៀងរបស់អ្នកដែលត្រូវចងភ្ជាប់ដោយភាសានៅទីនេះ។

២ ។ គោលការណ៍ឯកជន។ យើងជឿជាក់លើតម្លាភាពនៅពេលនិយាយអំពីការអនុវត្តឯកជនភាពនិងការប្រមូលព័ត៌មានដូច្នេះយើងបានបោះពុម្ពផ្សាយក គោលការណ៍​ឯកជន សម្រាប់ការកែលម្អរបស់អ្នក។

៤. អនុលោមតាមច្បាប់កម្មសិទ្ធិបញ្ញា។ នៅពេលចូលប្រើឬប្រើប្រាស់គេហទំព័រអ្នកយល់ព្រមគោរពសិទ្ធិកម្មសិទ្ធិបញ្ញារបស់អ្នកដទៃ។ ការប្រើប្រាស់គេហទំព័ររបស់អ្នកគ្រប់ពេលត្រូវបានគ្រប់គ្រងនិងគោរពតាមច្បាប់ទាក់ទងនឹងការរក្សាសិទ្ធិពាណិជ្ជសញ្ញានិងច្បាប់កម្មសិទ្ធិបញ្ញាផ្សេងទៀត។ អ្នកយល់ព្រមមិនបញ្ចូលទាញយកបង្ហាញបង្ហាញបញ្ជូនឬចែកចាយព័ត៌មានឬមាតិកាណាមួយ (ជារួម“ មាតិកា”) ដោយរំលោភលើសិទ្ធិថតចម្លងពាណិជ្ជសញ្ញាពាណិជ្ជសញ្ញាឬកម្មសិទ្ធិបញ្ញាឬសិទ្ធិជាកម្មសិទ្ធិរបស់ភាគីទីបីណាមួយឡើយ។ អ្នកយល់ព្រមគោរពតាមច្បាប់ទាក់ទងនឹងកម្មសិទ្ធិបញ្ញានិងការប្រើប្រាស់កម្មសិទ្ធិបញ្ញាហើយអ្នកត្រូវទទួលខុសត្រូវទាំងស្រុងចំពោះការបំពានច្បាប់ពាក់ព័ន្ធនិងការរំលោភលើសិទ្ធិរបស់ភាគីទីបីដែលបណ្តាលមកពីមាតិកាដែលអ្នកផ្តល់ឬបញ្ជូន។ បន្ទុកបញ្ជាក់ថាខ្លឹមសារណាមួយមិនរំលោភលើច្បាប់ឬសិទ្ធិរបស់ភាគីទីបីអាស្រ័យលើអ្នក។

4. គ្មានការធានា។ យើងកំពុងបង្កើតតំបន់បណ្ដាញដែលអាចរកបានសម្រាប់អ្នក "ដូចជា" ដោយមិនមានការធានាពីប្រភេទណាមួយ។ អ្នកប្រឆាំងនឹងហានិភ័យណាមួយនិងការបាត់បង់ឬបាត់បង់ពីការប្រើប្រាស់ឬអសមត្ថភាពក្នុងការប្រើប្រាស់គេហទំព័រ។ ចំពោះគោលបំណងពិសេសរបស់ក្រុមហ៊ុនមេយិកមេនដោយច្បាប់យើងសូមបង្ហាញនូវការធានាណាមួយនិងការធានាទាំងអស់ការលើកកំពស់ឬអនុវត្តការបញ្ចូលក្នុងគេហទំព័រការរួមបញ្ចូលប៉ុន្តែមិនបានកំណត់ចំពោះការធានាណាមួយដែលអាចទុកចិត្តបាននៃប្រភពធនធានឬប្រភព។ យើងមិនត្រូវបានធានាថាតំបន់បណ្តាញនេះនឹងបំពេញតាមតម្រូវការរបស់អ្នកឬថាការផ្លាស់ប្តូរតំបន់បណ្តាញនេះនឹងត្រូវបានបដិសេធឬដោយឥតគិតថ្លៃ។

5. ការទទួលខុសត្រូវមានកំណត់។ ការទទួលខុសត្រូវរបស់យើងចំពោះអ្នកត្រូវបានកំណត់។ ចំពោះការវិនិយោគផ្តាច់មុខដោយមេដាយដោយគ្មានច្បាប់ណាមួយដែលយើងត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះការខូចខាតនៃប្រភេទណាមួយ (រួមបញ្ចូលតែមិនកំណត់ចំពោះលក្ខណៈពិសេសការធ្វើឱ្យខូចខាតដោយឯកឯងឬបាត់បង់សិទ្ធិឬបាត់បង់ទិន្នន័យឬសិទ្ធិរបស់ច្បាប់) ។ ) ការអានចេញឬការទាក់ទងជាមួយការប្រើប្រាស់គេហទំព័ររបស់អ្នកឬសម្ភារៈផ្សេងទៀតឬព័ត៌មានដែលត្រូវបានផ្តល់ជូននៅលើគេហទំព័រ។ ដែនកំណត់នេះត្រូវយកមកអនុវត្តដោយមិនគិតពីការខូចខាតដែលកើតឡើងពីការបំពានកិច្ចសន្យាទារុណកម្មឬទ្រឹស្តីច្បាប់ឬទម្រង់នៃសកម្មភាពណាមួយឡើយ។

៨- ស្ថាប័នដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់។ យើងអាចធ្វើការជាមួយដៃគូនិងសាខាមួយចំនួនដែលគេហទំព័ររបស់ពួកគេអាចភ្ជាប់ទៅនឹងគេហទំព័រ។ ដោយសារតែយើងមិនមានការគ្រប់គ្រងលើខ្លឹមសារនិងដំណើរការរបស់ដៃគូនិងគេហទំព័រសម្ព័ន្ធទាំងនេះយើងមិនធ្វើការសន្យាឬធានាអំពីភាពត្រឹមត្រូវមាតិកាឬគុណភាពនៃព័ត៌មានដែលផ្តល់ដោយគេហទំព័របែបនេះទេហើយយើងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការចោទប្រកាន់ដោយអចេតនាការជំទាស់និង មាតិកាមិនត្រឹមត្រូវបំភ័ន្តឬមាតិកាខុសច្បាប់ដែលអាចមាននៅលើគេហទំព័រទាំងនោះ។ ស្រដៀងគ្នានេះដែរពីមួយពេលទៅមួយពេលទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់គេហទំព័ររបស់អ្នកអ្នកអាចមានសិទ្ធិចូលទៅកាន់ខ្លឹមសារមាតិកា (រាប់បញ្ចូលទាំងគេហទំព័រដែលមិនមានកំណត់) ដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់ភាគីទីបី។ អ្នកទទួលស្គាល់និងយល់ព្រមថាយើងមិនមានការធានាអំពីនិងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះភាពត្រឹមត្រូវរូបិយប័ណ្ណមាតិកាឬគុណភាពនៃមាតិការបស់ភាគីទីបីនេះហើយថាលើកលែងតែមានការបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់លក្ខខណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់ទាំងនេះនឹងគ្រប់គ្រងការប្រើប្រាស់របស់អ្នកណាមួយ។ និងមាតិការបស់ភាគីទីបីទាំងអស់។

៩- ការប្រើប្រាស់ដែលបានហាមឃាត់។ យើងដាក់កំហិតជាក់លាក់លើការប្រើប្រាស់គេហទំព័រដែលអាចអនុញ្ញាតបានរបស់អ្នក។ អ្នកត្រូវបានហាមឃាត់មិនឱ្យរំលោភឬប៉ុនប៉ងរំលោភលើលក្ខណៈពិសេសសុវត្ថិភាពណាមួយនៃគេហទំព័ររួមទាំងការចូលមើលមាតិកាឬទិន្នន័យដែលមិនមានបំណងសម្រាប់អ្នកឬចូលទៅម៉ាស៊ីនមេឬគណនីដែលអ្នកមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យចូលប្រើ។ (ខ) ព្យាយាមស៊ើបអង្កេតស្កេនឬសាកល្បងភាពងាយរងគ្រោះនៃគេហទំព័រឬប្រព័ន្ធដែលពាក់ព័ន្ធឬបណ្តាញណាមួយឬរំលោភលើវិធានការណ៍សុវត្ថិភាពឬការផ្ទៀងផ្ទាត់ភាពត្រឹមត្រូវដោយគ្មានការអនុញ្ញាតត្រឹមត្រូវ។ (គ) ការជ្រៀតជ្រែកឬប៉ុនប៉ងជ្រៀតជ្រែកសេវាកម្មដល់អ្នកប្រើប្រាស់ណាម្នាក់ម្ចាស់ផ្ទះឬបណ្តាញរួមទាំងដោយគ្មានកំណត់ដោយបញ្ជូនវីរុសទៅកាន់គេហទំព័រការផ្ទុកលើសទម្ងន់ការជន់លិច“ ការផ្ញើសារ”“ ការទម្លាក់គ្រាប់បែកតាមអ៊ីមែល” ឬ "គាំង;" (ឃ) ការប្រើប្រាស់គេហទំព័រដើម្បីផ្ញើអ៊ីមែលដែលមិនបានស្នើសុំរួមទាំងដោយគ្មានកំណត់ការផ្សព្វផ្សាយឬការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មសម្រាប់ផលិតផលឬសេវាកម្ម។ (ង) ការបន្លំក្បាលបណ្តាញកញ្ចប់ព័ត៌មាន TCP / IP ឬផ្នែកណាមួយនៃព័ត៌មានបឋមកថាតាមអ៊ីមែលឬក្នុងការផ្សាយនានាដោយប្រើគេហទំព័រ។ ឬ (ច) ប៉ុនប៉ងកែប្រែវិស្វករបញ្ច្រាសការរុះរើឬបើមិនដូច្នេះទេកាត់បន្ថយឬប៉ុនប៉ងកាត់បន្ថយទៅជាទម្រង់ដែលអាចយល់បានរបស់មនុស្សណាមួយនៃកូដប្រភពដែលបានប្រើដោយយើងក្នុងការផ្តល់ជូនគេហទំព័រ។ អ្នកត្រូវបានហាមឃាត់មិនឱ្យចម្លងមាតិការណាមួយនៅលើគេហទំព័រមិនថាដោយដៃឬតាមរយៈមធ្យោបាយស្វ័យប្រវត្ដិដោយគ្មានការអនុញ្ញាតច្បាស់លាស់ពីយើងឡើយ។ រាល់ការរំលោភបំពានលើប្រព័ន្ធឬសន្តិសុខបណ្តាញអាចនឹងធ្វើឱ្យអ្នកទទួលខុសត្រូវផ្នែករដ្ឋប្បវេណីនិង / ឬឧក្រិដ្ឋកម្ម។

8 ។ អភ័យទោស។ អ្នកយល់ព្រមសងសឹកយើងចំពោះការប្រព្រឹត្ដនិងការខកខានរបស់អ្នក។ អ្នកយល់ព្រមសងជំងឺចិត្តនិងការពារយើងដោយគ្មានការបង្កអន្តរាយពីការទាមទារណាមួយរបស់ភាគីទីបីការខាតបង់ការទទួលខុសត្រូវការខូចខាតនិង / ឬថ្លៃដើម (រួមទាំងថ្លៃមេធាវីនិងថ្លៃដើមសមរម្យ) ដែលកើតឡើងពីការចូលប្រើឬប្រើប្រាស់គេហទំព័រការរំលោភបំពានរបស់អ្នក។ នៃល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់ទាំងនេះឬការរំលោភបំពានរបស់អ្នកឬការរំលោភបំពានណាមួយដោយអ្នកប្រើផ្សេងទៀតនៃគណនីរបស់អ្នកនៃកម្មសិទ្ធិបញ្ញាឬសិទ្ធិផ្សេងទៀតរបស់បុគ្គលឬអង្គភាពណាមួយ។

ភាពអត់ធ្មត់; វី។ ប្រសិនបើមានហេតុផលណាមួយតុលាការនៃយុត្តាធិការមានសមត្ថកិច្ចរកឃើញថាមានល័ក្ខខ័ណ្ឌក្នុងល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់ទាំងនេះមិនអាចប្រតិបត្តិបានឡើយល័ក្ខខ័ណ្ឌនិងល័ក្ខខ័ណ្ឌដទៃទៀតនឹងនៅតែមានសុពលភាពនិងមានប្រសិទ្ធិភាព។ គ្មានការលើកលែងរាល់ការរំលោភលើការផ្តល់ល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់ទាំងនេះនឹងត្រូវបោះបង់ចោលរាល់ការរំលោភណាមួយមុនពេលដំណាលគ្នាឬការរំលោភបំពានជាបន្តបន្ទាប់លើបទប្បញ្ញត្តិដូចគ្នាឬបទបញ្ញត្តិផ្សេងទៀតនៅទីនេះហើយគ្មានការលើកលែងណាមួយនឹងមានប្រសិទ្ធភាពឡើយលើកលែងតែមានការសរសេរជាលាយលក្ខណ៍អក្សរនិងចុះហត្ថលេខាដោយការអនុញ្ញាត។ តំណាងគណបក្សរង់ចាំ។

10. គ្មានលិខិតអនុញ្ញាត។ គ្មានអ្វីដែលមាននៅលើគេហទំព័រគួរតែត្រូវបានយល់ថាជាការផ្តល់សិទ្ធិឱ្យអ្នកប្រើពាណិជ្ជសញ្ញាសញ្ញាសេវាកម្មឬស្លាកសញ្ញាដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់យើងឬដោយភាគីទីបីណាមួយឡើយ។

11 ។ វិសោធនកម្ម។ យើងរក្សាសិទ្ធិក្នុងការកែប្រែលក្ខន្តិកៈទាំងនេះហើយត្រូវធ្វើដូច្នេះដោយប្រកាសសេចក្តីជូនដំណឹងនៅលើគេហទំព័រ។