រាល់ក្តីសុបិន្តរបស់យើងអាចក្លាយជាការពិតប្រសិនបើយើងមានភាពក្លាហានក្នុងការតាមរកពួកគេ។ - វ៉ាតឌីស Disney
អាន​បន្ថែម

រាល់ក្តីសុបិន្តរបស់យើងអាចក្លាយជាការពិតប្រសិនបើយើងមានភាពក្លាហានក្នុងការតាមរកពួកគេ។ - វ៉ាតឌីស Disney

ពាក់កណ្តាលនៃក្តីសុបិន្តរបស់យើងមិនបានបំពេញតែយើងទេពីព្រោះយើងឈប់តាមពួកគេ។ វាជាការសំខាន់ដើម្បីផ្តល់ឱ្យ…