កុំរង់ចាំ។ ពេលវេលានឹងមិនដែលត្រឹមត្រូវទេ។ - ណាប៉ូឡេអុងភ្នំ
អាន​បន្ថែម

កុំរង់ចាំ។ ពេលវេលានឹងមិនដែលត្រឹមត្រូវទេ។ - ណាប៉ូឡេអុងភ្នំ

ការរង់ចាំគឺជាផ្នែកមួយនៃផ្នែកចិត្តវិទ្យារបស់មនុស្ស។ ក្នុងនាមជាមនុស្សយើងភាគច្រើនគិតថារង់ចាំ ...
ចំណុចចាប់ផ្តើមនៃសមិទ្ធិផលទាំងអស់គឺបំណងប្រាថ្នា។ - ណាប៉ូឡេអុងភ្នំ
អាន​បន្ថែម

ចំណុចចាប់ផ្តើមនៃសមិទ្ធិផលទាំងអស់គឺបំណងប្រាថ្នា។ - ណាប៉ូឡេអុងភ្នំ

បំណងប្រាថ្នាគឺជាអារម្មណ៍រឹងមាំនៃការចង់សម្រេចអ្វីមួយ។ បំណងប្រាថ្នាក៏សំដៅទៅលើបំណងប្រាថ្នាសម្រាប់អ្វីមួយដែរ…
ប្រសិនបើអ្នកមិនអាចធ្វើរឿងអស្ចារ្យធ្វើរឿងតូចតាចតាមរបៀបដ៏អស្ចារ្យ។ - ណាប៉ូឡេអុងភ្នំ
អាន​បន្ថែម

ប្រសិនបើអ្នកមិនអាចធ្វើរឿងអស្ចារ្យធ្វើរឿងតូចតាចតាមរបៀបដ៏អស្ចារ្យ។ - ណាប៉ូឡេអុងភ្នំ

វាមិនចាំបាច់ក្នុងការធ្វើអ្វីដែលអស្ចារ្យដើម្បីទទួលបានជោគជ័យនោះទេ។ មនុស្សដែលទទួលបានជោគជ័យទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុង…
អាកប្បកិរិយាផ្លូវចិត្តវិជ្ជមានគឺជាឥរិយាបថផ្លូវចិត្តត្រឹមត្រូវ។ - ណាប៉ូឡេអុងភ្នំ
អាន​បន្ថែម

អាកប្បកិរិយាផ្លូវចិត្តវិជ្ជមានគឺជាឥរិយាបថផ្លូវចិត្តត្រឹមត្រូវ។ - ណាប៉ូឡេអុងភ្នំ

អាកប្បកិរិយាផ្លូវចិត្តវិជ្ជមានគឺជាឥរិយាបថផ្លូវចិត្តត្រឹមត្រូវ។ - ណាប៉ូឡេអុងភ្នំ
ឱកាសជាញឹកញាប់ត្រូវបានក្លែងធ្វើជាទម្រង់នៃសំណាងអាក្រក់ឬការបរាជ័យបណ្តោះអាសន្ន។ - ណាប៉ូឡេអុងភ្នំ
អាន​បន្ថែម

ឱកាសជាញឹកញាប់ត្រូវបានក្លែងធ្វើជាទម្រង់នៃសំណាងអាក្រក់ឬការបរាជ័យបណ្តោះអាសន្ន។ - ណាប៉ូឡេអុងភ្នំ

ឱកាសជាញឹកញាប់ត្រូវបានក្លែងធ្វើជាទម្រង់នៃសំណាងអាក្រក់ដែលមានន័យថាប្រសិនបើអ្នកបាត់បង់ឱកាសអ្នក…
វាជាការពិតត្រង់ថាអ្នកអាចទទួលបានជោគជ័យបំផុតនិងលឿនបំផុតដោយជួយអ្នកដទៃឱ្យទទួលជោគជ័យ។ - ណាប៉ូឡេអុងភ្នំ
អាន​បន្ថែម

វាជាការពិតត្រង់ថាអ្នកអាចទទួលបានជោគជ័យបំផុតនិងលឿនបំផុតដោយជួយអ្នកដទៃឱ្យទទួលជោគជ័យ។ - ណាប៉ូឡេអុងភ្នំ

ក្នុងជីវិតអ្នកត្រូវរៀនអំពីការចេះអាណិតអាសូរនិងគាំទ្រអ្នកដទៃក្នុងពេលមានវិបត្តិ។ វា…