ត្បូងមិនអាចត្រូវបានប៉ូលាដោយគ្មានការកកិតហើយក៏មិនមានបុរសល្អឥតខ្ចោះដែរដោយគ្មានការសាកល្បង។ - Lucius Annaeus Seneca
អាន​បន្ថែម

ត្បូងមិនអាចត្រូវបានប៉ូលាដោយគ្មានការកកិតហើយក៏មិនមានបុរសល្អឥតខ្ចោះដែរដោយគ្មានការសាកល្បង។ - Lucius Annaeus Seneca

ត្បូងមិនអាចត្រូវបានប៉ូលាដោយគ្មានការកកិតឡើយ។ វាជាការសំខាន់ណាស់ដែលត្រូវយល់ថាដើម្បីដុសខាត់…