ជំរុញថ្ងៃនេះសម្រាប់អ្វីដែលអ្នកចង់បាននៅថ្ងៃស្អែក។ - ឡៃវី Myers
អាន​បន្ថែម

ជំរុញថ្ងៃនេះសម្រាប់អ្វីដែលអ្នកចង់បាននៅថ្ងៃស្អែក។ - ឡៃវី Myers

ទោះបីជាជីវិតមិនអាចទាយទុកជាមុនបានក៏ដោយវាសំខាន់ណាស់ដែលយើងត្រូវត្រៀមសម្រាប់ពេលអនាគត។ យើងទាំងអស់គ្នាមាន…