ប្រសិនបើអ្នកមិនធ្វើឱ្យមានកំហុសទេនោះអ្នកមិនធ្វើអ្វីទេ។ ខ្ញុំមានភាពវិជ្ជមានដែលអ្នកធ្វើខុស។ - ចនវូដ
អាន​បន្ថែម

ប្រសិនបើអ្នកមិនធ្វើឱ្យមានកំហុសទេនោះអ្នកមិនធ្វើអ្វីទេ។ ខ្ញុំមានភាពវិជ្ជមានដែលអ្នកធ្វើខុស។ - ចនវូដ

ប្រសិនបើអ្នកមិនធ្វើឱ្យមានកំហុសទេនោះអ្នកមិនធ្វើអ្វីទេ។ ខ្ញុំមានភាពវិជ្ជមានដែលអ្នកធ្វើខុស។ - …
អ្វីៗដំណើរការបានល្អបំផុតសម្រាប់អ្នកដែលធ្វើឱ្យបានល្អបំផុតនូវអ្វីដែលដំណើរការ។ - ចនវូដ
អាន​បន្ថែម

អ្វីៗដំណើរការបានល្អបំផុតសម្រាប់អ្នកដែលធ្វើឱ្យបានល្អបំផុតនូវអ្វីដែលដំណើរការ។ - ចនវូដ

វានឹងមានការកើនឡើងថេរនៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នក។ អ្វីៗនឹងមិនដំណើរការដូចអ្វីដែលអ្នកចង់បានទេ…