ចងចាំអ្វីៗទាំងអស់អាចទៅរួចសម្រាប់អ្នកដែលជឿ។ - Gail Devers
អាន​បន្ថែម

ចងចាំអ្វីៗទាំងអស់អាចទៅរួចសម្រាប់អ្នកដែលជឿ។ - Gail Devers

ជំនឿជឿជាក់លើខ្លួនឯងមានន័យថាជឿជាក់លើខ្លួនឯង។ វាមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការមានជំនឿលើខ្លួនអ្នកនិងភារកិច្ចដែលអ្នកមាន។
រក្សាក្តីសុបិន្តរបស់អ្នកឱ្យនៅរស់។ ស្វែងយល់ដើម្បីសម្រេចបាននូវអ្វីដែលត្រូវការជំនឿនិងជំនឿលើខ្លួនឯងចក្ខុវិស័យការខិតខំប្រឹងប្រែងការប្តេជ្ញាចិត្តនិងការលះបង់។ ចងចាំអ្វីៗទាំងអស់អាចទៅរួចសម្រាប់អ្នកដែលជឿ។ - Gail Devers
អាន​បន្ថែម

រក្សាក្តីសុបិន្តរបស់អ្នកឱ្យនៅរស់។ ស្វែងយល់ដើម្បីសម្រេចបាននូវអ្វីដែលត្រូវការជំនឿនិងជំនឿលើខ្លួនឯងចក្ខុវិស័យការខិតខំប្រឹងប្រែងការប្តេជ្ញាចិត្តនិងការលះបង់។ - Gail Devers

ក្តីសុបិន្តអាចជំរុញអ្នកឆ្ពោះទៅរកសមិទ្ធិផល។ មនុស្សម្នាក់ដែលមិនដែលសុបិន្តនឹងមិនអាចទៅដល់គ្រប់ទីកន្លែង។ …