រាល់ថ្ងៃធ្វើអ្វីមួយដែលធ្វើឱ្យអ្នកខិតជិតដល់ថ្ងៃស្អែកកាន់តែប្រសើរ។ - Doug Firebaugh
អាន​បន្ថែម

រាល់ថ្ងៃធ្វើអ្វីមួយដែលធ្វើឱ្យអ្នកខិតជិតដល់ថ្ងៃស្អែកកាន់តែប្រសើរ។ - Doug Firebaugh

ចងចាំថារាល់ថ្ងៃមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់អ្នក។ វាជាការល្អក្នុងការរក្សាគោលដៅរយៈពេលវែងប៉ុន្តែនៅ ...