ភ្ជាប់ខ្លួនអ្នកជាមួយមនុស្សដែលមានគុណភាពល្អព្រោះវាប្រសើរជាងនៅម្នាក់ឯងជាងនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនអាក្រក់។ - Booker T. Washington
អាន​បន្ថែម

ភ្ជាប់ខ្លួនអ្នកជាមួយមនុស្សដែលមានគុណភាពល្អព្រោះវាប្រសើរជាងនៅម្នាក់ឯងជាងនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនអាក្រក់។ - Booker T. Washington

មនុស្សម្នាក់ត្រូវបានស្គាល់ដោយក្រុមហ៊ុនដែលគាត់រក្សា។ អ្នកនឹងតែងតែទាក់ទាញប្រភេទនៃ ...