បុរសត្រូវការការលំបាកក្នុងជីវិតព្រោះពួកគេចាំបាច់ដើម្បីទទួលបានជោគជ័យ។ - APJ Abdul Kalam
អាន​បន្ថែម

បុរសត្រូវការការលំបាកក្នុងជីវិតព្រោះពួកគេចាំបាច់ដើម្បីទទួលបានជោគជ័យ។ - APJ Abdul Kalam

យើងជាមនុស្សមានទំនោរក្នុងការទទួលយកដោយអំណរ។ ប្រសិនបើសេចក្តីអំណរស្ថិតនៅបានយូរល្មម…
ប្រសិនបើអ្នកចង់បញ្ចាំងពន្លឺដូចព្រះអាទិត្យដំបូងត្រូវដុតដូចជាព្រះអាទិត្យ។ - APJ Abdul Kalam
អាន​បន្ថែម

ប្រសិនបើអ្នកចង់បញ្ចេញពន្លឺដូចព្រះអាទិត្យដំបូងត្រូវដុតដូចជាព្រះអាទិត្យ។ - APJ Abdul Kalam

ប្រសិនបើអ្នកចង់បញ្ចេញពន្លឺដូចព្រះអាទិត្យដំបូងត្រូវដុតដូចជាព្រះអាទិត្យ។ - APJ Abdul …
យើងមិនគួរចុះចាញ់ឡើយហើយយើងក៏មិនគួរបណ្តោយឱ្យបញ្ហាយកឈ្នះយើងដែរ។ - APJ Abdul Kalam
អាន​បន្ថែម

យើងមិនគួរចុះចាញ់ឡើយហើយយើងក៏មិនគួរបណ្តោយឱ្យបញ្ហាយកឈ្នះយើងដែរ។ - APJ Abdul Kalam

ការលះបង់មិនមែនជាលក្ខណៈនៃចិត្តវិទ្យារបស់មនុស្សទេ។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយស្ថានភាពខ្លះមកដល់កន្លែងដែលយើងមានអារម្មណ៍ចង់ផ្តល់ឱ្យ ...