គោលការណ៍​ឯកជន

ទទេ

កាលបរិច្ឆេទមានប្រសិទ្ធភាព៖ ថ្ងៃទី ២៩ ខែមិថុនាឆ្នាំ ២០១៩

យើង​ជា​នរណា

អាស័យដ្ឋានគេហទំព័ររបស់យើងគឺ៖ https://www.quotespedia.org ។

គេហទំព័រ Quotespedia (“ យើង”“ យើង” ឬ“ របស់យើង” ប្រតិបត្តិការគេហទំព័រ https://www.quotespedia.org (“ សេវាកម្ម”) ។

ទំព័រនេះប្រាប់អ្នកពីគោលនយោបាយរបស់យើងទាក់ទងនឹងការប្រមូលការប្រើប្រាស់និងការបង្ហាញទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួននៅពេលអ្នកចូលមើលនិង / ឬប្រើប្រាស់គេហទំព័រនិង / ឬសេវាកម្មរបស់យើងនិងជម្រើសដែលអ្នកបានភ្ជាប់ជាមួយទិន្នន័យនោះ។

យើងប្រើទិន្នន័យរបស់អ្នកដើម្បីផ្តល់និងកែលម្អសេវាកម្ម។ តាមរយៈការប្រើប្រាស់សេវាកម្មអ្នកយល់ព្រមនឹងការប្រមូលនិងការប្រើប្រាស់ព័ត៌មានស្របតាមគោលការណ៍នេះ។ លើកលែងតែមានការបញ្ជាក់ផ្សេងពីនេះនៅក្នុងគោលការណ៍ឯកជនភាពពាក្យដែលត្រូវបានប្រើនៅក្នុងគោលការណ៍ឯកជននេះមានអត្ថន័យដូចគ្នានឹងល័ក្ខខ័ណ្ឌដែលអាចចូលដំណើរការបានពីគេហទំព័រ https://www.quotespedia.org ។

ប្រមូលព័ត៌មាននិងប្រើប្រាស់

យើងប្រមូលព័ត៌មានប្រភេទផ្សេងៗគ្នាជាច្រើនសម្រាប់គោលបំណងផ្សេងៗដើម្បីផ្តល់និងកែលម្អសេវាកម្មរបស់យើងដល់អ្នក។

ប្រភេទទិន្នន័យដែលប្រមូល

ទិន្នន័យ​ផ្ទាល់ខ្លួន

នៅពេលប្រើសេវាកម្មរបស់យើងយើងអាចស្នើសុំឱ្យអ្នកផ្តល់ឱ្យយើងនូវព័ត៌មានដែលអាចកំណត់អត្តសញ្ញាណផ្ទាល់ខ្លួនមួយចំនួនដែលអាចត្រូវបានប្រើដើម្បីទាក់ទងឬកំណត់អត្តសញ្ញាណអ្នក ("ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន") ។ ព័ត៌មានដែលអាចកំណត់អត្តសញ្ញាណផ្ទាល់ខ្លួនអាចរួមបញ្ចូលប៉ុន្តែមិនត្រូវបានកំណត់ចំពោះ៖

 • អាស័យ​ដ្ឋាន​អ៊ី​ម៉េ​ល
 • នាមត្រកូលនិងនាមត្រកូល
 • លេខទូរសព្ទ
 • អាសយដ្ឋាន, រដ្ឋ, ខេត្ត, ហ្ស៊ីប / លេខកូដប្រៃសណីយ៍, ទីក្រុង
 • ខូឃីស៍និងទិន្នន័យប្រើប្រាស់

ទិន្នន័យប្រើប្រាស់

យើងក៏អាចប្រមូលព័ត៌មានពីរបៀបដែលសេវាកម្មត្រូវបានចូលប្រើនិងប្រើប្រាស់ ("ការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យ") ។ ទិន្នន័យប្រើប្រាស់នេះអាចរាប់បញ្ចូលទាំងព័ត៌មានដូចជាអាស័យដ្ឋានអ៊ីធឺណិតកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក (ឧ។ អាស័យដ្ឋាន IP) ប្រភេទកម្មវិធីរុករកកំណែកម្មវិធីទំព័រនៃទំព័រសេវាកម្មរបស់អ្នកដែលអ្នកទៅកាន់ពេលវេលានិងកាលបរិច្ឆេទនៃដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់អ្នកពេលវេលាដែលចំណាយលើទំព័រទាំងនោះមានតែមួយ។ អត្តសញ្ញាណឧបករណ៍និងទិន្នន័យវិនិច្ឆ័យផ្សេងទៀត។

ការតាមដាននិងទិន្នន័យឃុកឃី

យើងប្រើខូឃីស៍និងបច្ចេកវិទ្យាតាមដានស្រដៀងគ្នាដើម្បីតាមដានសកម្មភាពនៅលើសេវាកម្មរបស់យើងនិងរក្សាព័ត៌មានជាក់លាក់។

ខូឃីស៍គឺជាឯកសារដែលមានចំនួនទិន្នន័យតិចតួចដែលអាចរួមបញ្ចូលនូវអត្តសញ្ញាណតែមួយគត់អនាមិក។ ខូឃីស៍ត្រូវបានផ្ញើទៅកម្មវិធីរុករករបស់អ្នកពីគេហទំព័រនិងត្រូវបានរក្សាទុកនៅលើឧបករណ៍របស់អ្នក។ បច្ចេកវិជ្ជាតាមដានក៏ត្រូវបានប្រើផងដែរដូចជាកម្មវិធីត្រួតពិនិត្យសកម្មភាព, ស្លាកនិងស្គ្រីបដើម្បីប្រមូលនិងតាមដានព័ត៌មាននិងដើម្បីកែលម្អនិងវិភាគសេវាកម្មរបស់យើង។

អ្នកអាចណែនាំកម្មវិធីរុករករបស់អ្នកឱ្យបដិសេធខូឃីស៍ទាំងអស់ឬដើម្បីចង្អុលបង្ហាញនៅពេលដែលឃុកឃីមួយត្រូវបានផ្ញើ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយប្រសិនបើអ្នកមិនទទួលយកខូឃីអ្នកប្រហែលជាមិនអាចប្រើផ្នែកណាមួយនៃសេវាកម្មរបស់យើង។

ឧទាហរណ៏នៃខូឃីស៍ដែលយើងប្រើ:

 • ខុកឃីសម័យ។ យើងប្រើខុកឃីស៍ដើម្បីដំណើរការសេវាកម្មរបស់យើង។
 • ឃុកឃីចំណូលចិត្ត។ យើងប្រើខូឃីចំណូលចិត្តដើម្បីចងចាំចំណង់ចំណូលចិត្តនិងការកំណត់ផ្សេងៗ។
 • ខូឃីស៍សុវត្ថិភាព។។ យើងប្រើខូឃីស៍សុវត្ថិភាពសម្រាប់គោលបំណងសន្តិសុខ។

ការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យ

Quotespedia ប្រើប្រាស់ទិន្នន័យដែលប្រមូលបានសម្រាប់គោលបំណងផ្សេងៗគ្នា៖

 • ដើម្បីផ្តល់និងថែទាំសេវាកម្ម
 • ជូនដំណឹងដល់អ្នកអំពីការផ្លាស់ប្តូរសេវាកម្មរបស់យើង
 • ដើម្បីអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកចូលរួមក្នុងលក្ខណៈអន្តរកម្មនៃសេវាកម្មរបស់យើងនៅពេលដែលអ្នកជ្រើសរើសធ្វើដូច្នេះ
 • ដើម្បីផ្តល់ការថែទាំនិងការគាំទ្រដល់អតិថិជន
 • ដើម្បីផ្តល់ការវិភាគឬព័ត៌មានដ៏មានតម្លៃដើម្បីអោយយើងអាចកែលម្អសេវាកម្ម
 • ដើម្បីតាមដានការប្រើប្រាស់សេវាកម្ម
 • ដើម្បីរកឃើញការពារនិងដោះស្រាយបញ្ហាបច្ចេកទេស

របៀបដែលយើងប្រើខូឃីស៍

ខុកឃីគឺជាឯកសារតូចមួយដែលស្នើសុំការអនុញ្ញាតឱ្យដាក់លើថាសរឹងកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក។ នៅពេលដែលអ្នកយល់ព្រមឯកសារត្រូវបានបន្ថែមហើយខូឃីស៍ជួយវិភាគចរាចរណ៍គេហទំព័រឬប្រាប់អ្នកនៅពេលអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រជាក់លាក់។ ខូឃីស៍អនុញ្ញាតឱ្យកម្មវិធីគេហទំព័រឆ្លើយតបចំពោះអ្នកម្នាក់ៗ។ កម្មវិធីគេហទំព័រអាចកែសម្រួលប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួនទៅតាមតំរូវការការចូលចិត្តនិងការមិនពេញចិត្តរបស់អ្នកដោយការប្រមូលផ្តុំនិងចងចាំព័ត៌មានអំពីចំណូលចិត្តរបស់អ្នក។ យើងប្រើខូឃីកំណត់ហេតុចរាចរណ៍ដើម្បីកំណត់ទំព័រណាមួយដែលកំពុងត្រូវបានប្រើប្រាស់។ នេះជួយយើងវិភាគទិន្នន័យអំពីចរាចរណ៍គេហទំព័រនិងកែលម្អគេហទំព័ររបស់យើងដើម្បីកែលម្អវាទៅតាមតម្រូវការរបស់អតិថិជន។ យើងប្រើព័ត៌មាននេះសម្រាប់គោលបំណងវិភាគស្ថិតិហើយបន្ទាប់មកទិន្នន័យត្រូវបានយកចេញពីប្រព័ន្ធ។ សរុបមកឃុកឃីជួយយើងផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវគេហទំព័រដែលល្អប្រសើរជាងមុនដោយអនុញ្ញាតឱ្យយើងត្រួតពិនិត្យទំព័រណាដែលអ្នកយល់ថាមានប្រយោជន៍និងមិនមាន។ ខូឃីស៍គ្មានវិធីណាអាចឱ្យយើងចូលប្រើកុំព្យូទ័ររបស់អ្នកឬព័ត៌មានអំពីអ្នកបានទេក្រៅពីទិន្នន័យដែលអ្នកជ្រើសរើសចែករំលែកជាមួយយើង។ អ្នកអាចជ្រើសរើសទទួលយកឬបដិសេធខូឃីស៍។ កម្មវិធីរុករកគេហទំព័រភាគច្រើនទទួលយកខូឃីស៍ដោយស្វ័យប្រវត្តិប៉ុន្តែជាធម្មតាអ្នកអាចកែប្រែការកំណត់កម្មវិធីរុករករបស់អ្នកដើម្បីបដិសេធខូឃីស៍ប្រសិនបើអ្នកចូលចិត្ត។ នេះអាចរារាំងអ្នកពីការទាញយកអត្ថប្រយោជន៍ពេញលេញពីគេហទំព័រ។

លើសពីនេះទៀត Quotespedia ប្រើប្រាស់ខូឃីស៍ដើម្បីបង្ហាញការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មរបស់យើងដល់អ្នកនៅលើគេហទំព័រផ្សេងៗនៅលើអ៊ីនធឺណិត។

អ្នកអាចដកខ្លួនចេញពីការប្រើប្រាស់ខូឃីស៍របស់ហ្គូហ្កលដោយចូលមើលហ្គូហ្កល ការកំណត់ពាណិជ្ជកម្ម.

អ្នកលក់ភាគីទីបី

អ្នកលក់ភាគីទីបីរួមទាំងហ្គូហ្គលប្រើខូឃីស៍ដើម្បីបម្រើការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មផ្អែកលើការបើកគេហទំព័រមុន។

ការប្រើប្រាស់ខូឃី DoubleClick របស់ហ្គូហ្គលអាចឱ្យវានិងដៃគូរបស់ខ្លួនបម្រើការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដល់អ្នកដោយផ្អែកលើការចូលទៅកាន់ប្លុក Quotespedia និង / ឬគេហទំព័រផ្សេងទៀតនៅលើអ៊ីនធឺណិត។

អ្នកអាចដកខ្លួនចេញពីការប្រើប្រាស់ខូឃី DoubleClick សម្រាប់ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មផ្អែកលើចំណាប់អារម្មណ៍ដោយចូលមើល ការកំណត់ពាណិជ្ជកម្ម។ (ឬដោយការទស្សនា aboutads.info.)

ភាគីទីបីអាចប្រើឃុកឃីកម្មវិធីត្រួតពិនិត្យសកម្មភាពលើអ៊ីនធឺណិតនិងបច្ចេកវិទ្យាស្រដៀងគ្នាដើម្បីប្រមូលឬទទួលព័ត៌មានពីគេហទំព័ររបស់អ្នកនិងកន្លែងផ្សេងទៀតនៅលើអ៊ីនធឺណិតហើយប្រើព័ត៌មាននោះដើម្បីផ្តល់សេវាកម្មវាស់វែងនិងផ្សព្វផ្សាយគោលដៅ។

ផ្ទេរទិន្នន័យ

ព័ត៌មានរបស់អ្នករាប់បញ្ចូលទាំងទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនអាចត្រូវបានផ្ទេរទៅនិងរក្សាទុកនៅលើកុំព្យួទ័រដែលនៅក្រៅរដ្ឋរដ្ឋខេត្ដឬប្រទេសផ្សេងទៀតដែលច្បាប់ការពារទិន្នន័យអាចខុសពីអ្នកដែលមកពីដែនសមត្ថកិច្ចរបស់អ្នក។

ការព្រមព្រៀងរបស់អ្នកចំពោះគោលការណ៍ភាពឯកជននេះបន្ទាប់មកដោយការដាក់ស្នើព័ត៌មានបែបនេះតំណាងឱ្យកិច្ចព្រមព្រៀងរបស់អ្នកចំពោះការផ្ទេរនោះ។

Quotespedia.org នឹងចាត់វិធានការទាំងអស់ដែលចាំបាច់ដើម្បីធានាថាទិន្នន័យរបស់អ្នកត្រូវបានយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងមានសុវត្ថិភាពនិងអនុលោមតាមគោលការណ៍ឯកជនភាពនេះហើយមិនមានការផ្ទេរទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកទៅស្ថាប័នឬប្រទេសទេលើកលែងតែមានការត្រួតពិនិត្យគ្រប់គ្រាន់ក្នុងនោះមានទាំងសន្តិសុខផងដែរ។ នៃទិន្នន័យរបស់អ្នកនិងព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនផ្សេងទៀត។

ការបង្ហាញទិន្នន័យ

តម្រូវការផ្នែកច្បាប់

គេហទំព័រ Quotespedia.org អាចបង្ហាញទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកដោយជឿជាក់ថាសកម្មភាពបែបនេះចាំបាច់ដើម្បី៖

 • ដើម្បីអនុវត្តតាមកាតព្វកិច្ចផ្លូវច្បាប់
 • ដើម្បីការពារនិងការពារសិទ្ធិឬទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ Quotespedia
 • ដើម្បីបងា្ករឬស៊ើបអង្កេតអំពើខុសដែលអាចធ្វើបានក្នុងការតភ្ជាប់ជាមួយសេវាកម្ម
 • ដើម្បីការពារសុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកប្រើសេវាឬសាធារណៈ
 • ដើម្បីការពារប្រឆាំងនឹងការទទួលខុសត្រូវស្របច្បាប់

សុវត្ថិភាពនៃទិន្នន័យ

សុវត្ថិភាពនៃទិន្នន័យរបស់អ្នកគឺមានសារៈសំខាន់ចំពោះយើងប៉ុន្តែត្រូវចាំថាគ្មានវិធីសាស្ត្រនៃការបញ្ជូនតាមអ៊ីនធឺណែតឬវិធីផ្ទុកអេឡិចត្រូនិចគឺសុវត្ថិភាព 100% ។ ខណៈយើងខិតខំប្រើមធ្យោបាយដែលអាចទទួលយកបានក្នុងគោលបំណងដើម្បីការពារទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកយើងមិនអាចធានានូវសុវត្ថិភាពពេញលេញបានទេ។

អ្នក​ផ្តល់​សេវា

យើងអាចជួលក្រុមហ៊ុនភាគីទីបីនិងបុគ្គលដើម្បីសម្របសម្រួលសេវាកម្មរបស់យើង ("អ្នកផ្តល់សេវា") ដើម្បីផ្តល់សេវាកម្មក្នុងនាមយើងដើម្បីអនុវត្តសេវាកម្មដែលទាក់ទងនឹងសេវាកម្មឬដើម្បីជួយយើងក្នុងការវិភាគថាតើសេវាកម្មរបស់យើងត្រូវបានប្រើប្រាស់។

ភាគីទីបីទាំងនេះអាចចូលប្រើទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកដើម្បីអនុវត្តភារកិច្ចទាំងនេះក្នុងនាមយើងហើយមានកាតព្វកិច្ចមិនបង្ហាញឬប្រើវាសម្រាប់គោលបំណងផ្សេងទៀត។

វិភាគ

យើងអាចប្រើអ្នកផ្តល់សេវាកម្មភាគីទីបីដើម្បីតាមដាននិងវិភាគការប្រើប្រាស់សេវាកម្មរបស់យើង។

 • google បានវិភាគ ៖ Google Analytics គឺជាសេវាកម្មវិភាគគេហទំព័រដែលផ្តល់ជូនដោយ Google ដែលតាមដាននិងរាយការណ៍អំពីចរាចរណ៍គេហទំព័រ។ Google ប្រើទិន្នន័យដែលប្រមូលបានដើម្បីតាមដាននិងតាមដានការប្រើប្រាស់សេវាកម្មរបស់យើង។ ទិន្នន័យនេះត្រូវបានចែករំលែកជាមួយសេវាកម្ម Google ផ្សេងទៀត។ ហ្គូហ្គោលអាចប្រើទិន្នន័យដែលប្រមូលបានដើម្បីធ្វើឱ្យបរិបទនិងការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មតាមបណ្តាញផ្សាយពាណិជ្ជកម្មរបស់ខ្លួន។ កម្មវិធីបន្ថែមរារាំងកម្មវិធីវិភាគហ្គូហ្គលហ្គេមស៍ (ga.js, analytics.js, និង dc.js) ពីការចែករំលែកព័ត៌មានជាមួយហ្គូហ្គោលហ្គោលស្គីអំពីសកម្មភាពចូលមើល។
 • សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីការអនុវត្តភាពជាឯកជនរបស់ Google សូមមើលទំព័របណ្ដាញ Google ភាពឯកជននិងលក្ខខណ្ឌ: https://policies.google.com/privacy?hl=en

តំណភ្ជាប់ទៅគេហទំព័រផ្សេងទៀត

សេវាកម្មរបស់យើងអាចមានតំណភ្ជាប់ទៅគេហទំព័រផ្សេងទៀតដែលមិនដំណើរការដោយយើង។ ប្រសិនបើអ្នកចុចលើតំណភាគីទីបីអ្នកនឹងត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ភាគីទីបីនោះ។ យើងសូមណែនាំអ្នកឱ្យពិនិត្យឡើងវិញនូវគោលនយោបាយភាពឯកជននៃគ្រប់គេហទំព័រដែលអ្នកបានចូលមើល។

យើងគ្មានការគ្រប់គ្រងលើនិងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះខ្លឹមសារគោលនយោបាយភាពឯកជនឬការអនុវត្តនៃគេហទំព័រឬសេវាកម្មរបស់ភាគីទីបីណាមួយឡើយ។

ការផ្លាស់ប្តូរគោលការណ៍ឯកជនភាពនេះ

យើងអាចធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពគោលនយោបាយភាពឯកជនរបស់យើងពីពេលមួយទៅពេលមួយ។ យើងនឹងជូនដំណឹងដល់អ្នកអំពីការផ្លាស់ប្តូរណាមួយដោយការដាក់នូវគោលនយោបាយភាពឯកជនថ្មីនៅលើទំព័រនេះ។

យើងនឹងអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកដឹងតាមរយៈអ៊ីម៉ែលនិង / ឬការជូនដំណឹងលេចធ្លោមួយនៅលើសេវាកម្មរបស់យើងមុនពេលការផ្លាស់ប្តូរមានប្រសិទ្ធភាពនិងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព "កាលបរិច្ឆេទមានប្រសិទ្ធភាព" នៅខាងលើគោលនយោបាយសិទ្ធិឯកជននេះ។

អ្នកត្រូវបានណែនាំឱ្យពិនិត្យឡើងវិញនូវគោលការណ៍ភាពឯកជននេះជាទៀងទាត់សម្រាប់ការផ្លាស់ប្តូរណាមួយ។ ការផ្លាស់ប្តូរគោលការណ៍ឯកជនភាពនេះមានប្រសិទ្ធភាពនៅពេលដែលពួកគេត្រូវបានបង្ហោះនៅលើទំព័រនេះ។

ទំនាក់ទំនងយើងខ្ញុំ

ប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរអំពីគោលនយោបាយសិទ្ធិឯកជននេះសូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំ:

តាមអ៊ីមែល: [email protected]