នៅពេលអ្នកឃើញអ្វីមួយស្រស់ស្អាតឬល្អនៅក្នុងនរណាម្នាក់សូមប្រាប់ពួកគេ។ វាអាចចំណាយពេលមួយវិនាទីដើម្បីនិយាយប៉ុន្តែសម្រាប់ពួកគេវាអាចមានរយៈពេលមួយជីវិត។ - មិនដឹង

នៅពេលអ្នកឃើញអ្វីមួយស្រស់ស្អាតឬល្អនៅក្នុងនរណាម្នាក់សូមប្រាប់ពួកគេ។ វាអាចចំណាយពេលមួយវិនាទីដើម្បីនិយាយប៉ុន្តែសម្រាប់ពួកគេវាអាចមានរយៈពេលមួយជីវិត។ - មិនដឹង

ទទេ

នៅពេលអ្នកឃើញអ្វីមួយស្រស់ស្អាតឬល្អនៅក្នុងនរណាម្នាក់សូមប្រាប់ពួកគេ។ វាអាចចំណាយពេលមួយវិនាទីដើម្បីនិយាយប៉ុន្តែសម្រាប់ពួកគេវាអាចមានរយៈពេលមួយជីវិត។
- មិនដឹង

អ្នកអាចនឹងចូលចិត្តផងដែរ
សូមជ្រើសរើសយកអ្នកដែលអ្នកវិនិយោគពេលវេលារបស់អ្នកចំណាយពេលវេលាខ្ជះខ្ជាយគឺអាក្រក់ជាងការខ្ជះខ្ជាយលុយ។ - មិនដឹង
អាន​បន្ថែម

សូមជ្រើសរើសយកអ្នកដែលអ្នកវិនិយោគពេលវេលារបស់អ្នកចំណាយពេលវេលាខ្ជះខ្ជាយគឺអាក្រក់ជាងការខ្ជះខ្ជាយលុយ។ - មិនដឹង

សូមជ្រើសរើសយកអ្នកដែលអ្នកវិនិយោគពេលវេលារបស់អ្នកចំណាយពេលវេលាខ្ជះខ្ជាយគឺអាក្រក់ជាងការខ្ជះខ្ជាយលុយទៅទៀត។ - មិនស្គាល់…
នៅពេលអ្នកដឹងថាខ្លួនអ្នកមានតម្លៃអ្នកនឹងឈប់ផ្តល់ការបញ្ចុះតម្លៃដល់មនុស្ស។ - មិនដឹង
អាន​បន្ថែម

នៅពេលអ្នកដឹងថាខ្លួនអ្នកមានតម្លៃអ្នកនឹងឈប់ផ្តល់ការបញ្ចុះតម្លៃដល់មនុស្ស។ - មិនដឹង

នៅពេលអ្នកដឹងថាខ្លួនអ្នកមានតម្លៃអ្នកនឹងឈប់ផ្តល់ការបញ្ចុះតម្លៃដល់មនុស្ស។ - សម្រង់ទាក់ទងដែលមិនស្គាល់៖
កុំឆ្លើយតបនឹងភាពឃោរឃៅ។ នៅពេលដែលមនុស្សឈ្លើយនឹងអ្នកពួកគេបង្ហាញថាពួកគេជានរណាមិនមែនជាអ្នកទេ។ កុំយកវាដោយផ្ទាល់។ នៅស្ងៀម។ - មិនដឹង
អាន​បន្ថែម

កុំឆ្លើយតបនឹងភាពឃោរឃៅ។ នៅពេលដែលមនុស្សឈ្លើយនឹងអ្នកពួកគេបង្ហាញថាពួកគេជានរណាមិនមែនជាអ្នកទេ។ កុំយកវាដោយផ្ទាល់។ នៅស្ងៀម។ - មិនដឹង

កុំឆ្លើយតបនឹងភាពឃោរឃៅ។ នៅពេលដែលមនុស្សឈ្លើយចំពោះអ្នកពួកគេបង្ហាញថាពួកគេជានរណាមិនមែនជាអ្នកទេ…
សូមគោរពព្រះអរគុណសម្រាប់ថ្ងៃនេះម្សិលមិញថ្ងៃស្អែកនិងជារៀងរហូតខ្ញុំសូមអរគុណសម្រាប់ជីវិតរបស់ខ្ញុំ។ - មិនដឹង
អាន​បន្ថែម

សូមគោរពព្រះអរគុណសម្រាប់ថ្ងៃនេះម្សិលមិញថ្ងៃស្អែកនិងជារៀងរហូតខ្ញុំសូមអរគុណសម្រាប់ជីវិតរបស់ខ្ញុំ។ - មិនដឹង

យើងជាមនុស្សលោភលន់។ នេះក៏ព្រោះតែយើងមានទំនោរមើលអ្វីដែលយើង…