ខ្ញុំមិនដែលចាញ់ខ្ញុំទាំងឈ្នះឬរៀន។ - ណិលសុនម៉ាន់ដេឡា

ខ្ញុំមិនដែលចាញ់ខ្ញុំទាំងឈ្នះឬរៀន។ - ណិលសុនម៉ាន់ដេឡា

ទទេ

ខ្ញុំមិនដែលចាញ់ខ្ញុំទាំងឈ្នះឬរៀន។
- ណិលសុនម៉ាន់ដេឡា

អ្នកអាចនឹងចូលចិត្តផងដែរ
ក្បាលល្អនិងបេះដូងល្អតែងតែជាការរួមបញ្ចូលគ្នាដ៏ខ្លាំងក្លា។ - ណិលសុនម៉ាន់ដេឡា
អាន​បន្ថែម

ក្បាលល្អនិងបេះដូងល្អតែងតែជាការរួមបញ្ចូលគ្នាដ៏ខ្លាំងក្លា។ - ណិលសុនម៉ាន់ដេឡា

មានស្ថានភាពផ្សេងៗគ្នានៅក្នុងជីវិតដែលយើងត្រូវប្រើក្បាលឬបេះដូងរបស់យើងឬទាំងពីរ។ ប៉ុន្តែ…
សូមឱ្យជម្រើសរបស់អ្នកឆ្លុះបញ្ចាំងពីក្តីសង្ឃឹមរបស់អ្នកមិនមែនការភ័យខ្លាចរបស់អ្នកទេ។ - ណិលសុនម៉ាន់ដេឡា
អាន​បន្ថែម

សូមឱ្យជម្រើសរបស់អ្នកឆ្លុះបញ្ចាំងពីក្តីសង្ឃឹមរបស់អ្នកមិនមែនការភ័យខ្លាចរបស់អ្នកទេ។ - ណិលសុនម៉ាន់ដេឡា

នៅពេលដែលយើងដើរក្នុងដំណើរជីវិតយើងប្រឈមនឹងជំរើសផ្សេងៗគ្នាដែលយើងត្រូវការ…