អ្នកមិនដែលចាញ់រហូតទាល់តែអ្នកឈប់ព្យាយាម។ - Mike Ditka

អ្នកមិនដែលចាញ់រហូតទាល់តែអ្នកឈប់ព្យាយាម។ - Mike Ditka

ទទេ

There is no greater truth than the fact that hard work always reaps its own benefits. ជីវិតគឺពោរពេញទៅដោយការឡើងចុះ. Getting what you want or are looking forward to might not come easy. That never means that we should give up. Holding up with patience and continuing working hard helps in achieving your goal.

You are not a loser if you have not achieved your goal. But you are definitely a loser if you have quit trying. One might feel that there is a limit to the amount you can try. But the truth is we need to push our limits.

Of course, the rationality of the situation has to be measured, but we need to understand that if one door closes another door opens. Our quest to achieve something should not be diminished. We should be able to look for new opportunities all the time so that we can go ahead in life.

What you consider as losses are only phases in life that you will definitely overcome if you try. Therefore, never give up on yourself and keep your hopes high. Optimism boosts us with the energy to do better. We then see the light at the end of the tunnel and start working towards it.

អ្នកឧបត្ថម្ភ

Never let anybody tell you that you have lost. Tell them that you will find a way out and take it as a challenge to do better. Your actions will speak louder than words and many will look up to you for your resilience.