គ្រប់ស្ថានភាពក្នុងជីវិតគឺមានលក្ខណៈបណ្តោះអាសន្ន។ ដូច្នេះនៅពេលដែលជីវិតល្អត្រូវប្រាកដថាអ្នករីករាយនិងទទួលបានវាយ៉ាងពេញលេញ។ ហើយនៅពេលដែលជីវិតមិនសូវល្អសូមចងចាំថាវានឹងមិនស្ថិតស្ថេរជារៀងរហូតទេហើយថ្ងៃល្អប្រសើរកំពុងធ្វើដំណើរ។ - ជេនីនីយ៉ង់

គ្រប់ស្ថានភាពក្នុងជីវិតគឺមានលក្ខណៈបណ្តោះអាសន្ន។ ដូច្នេះនៅពេលដែលជីវិតល្អត្រូវប្រាកដថាអ្នករីករាយនិងទទួលបានវាយ៉ាងពេញលេញ។ ហើយនៅពេលដែលជីវិតមិនសូវល្អសូមចងចាំថាវានឹងមិនស្ថិតស្ថេរជារៀងរហូតទេហើយថ្ងៃល្អប្រសើរកំពុងធ្វើដំណើរ។ - ជេនីនីយ៉ង់

ទទេ

គ្រប់ស្ថានភាពក្នុងជីវិតគឺមានលក្ខណៈបណ្តោះអាសន្ន។ ដូច្នេះនៅពេលដែលជីវិតល្អត្រូវប្រាកដថាអ្នករីករាយនិងទទួលបានវាយ៉ាងពេញលេញ។ ហើយនៅពេលដែលជីវិតមិនសូវល្អសូមចងចាំថាវានឹងមិនស្ថិតស្ថេរជារៀងរហូតទេហើយថ្ងៃល្អប្រសើរកំពុងធ្វើដំណើរ។
- ជេនីនីយ៉ង់