កុំផ្តោតលើការឈឺចាប់ផ្តោតលើវឌ្ឍនភាព។ - Dwayne Johnson

កុំផ្តោតលើការឈឺចាប់ផ្តោតលើវឌ្ឍនភាព។ - Dwayne Johnson

ទទេ

កុំផ្តោតលើការឈឺចាប់ផ្តោតលើវឌ្ឍនភាព។
- Dwayne Johnson