រក្សាភាពរឹងមាំនិងធ្វើឱ្យពួកគេឆ្ងល់ពីរបៀបដែលអ្នកនៅតែញញឹម។ - អនាមិក

រក្សាភាពរឹងមាំនិងធ្វើឱ្យពួកគេឆ្ងល់ពីរបៀបដែលអ្នកនៅតែញញឹម។ - អនាមិក

ទទេ

ពេលអ្នកញញឹម, you stay positive from within as well as you spread that vibe among the people who are around you.

In life, you will come across several instances, and you will have to meet with different situations wherein you would probably lose all your hope and feel sad from inside. However, it is easier said than done, but you should never show the world that you are broken.

This is because the moment you reveal yourself completely in front of others, this cruel world won’t make any attempt of understanding your thoughts, but they would directly jump on to judging you and form various kinds of opinions about you.

It is essential to understand that life happens, and there will be ups and downs, but that doesn’t allow you to be depressed and sad by any chance. You should always be the kind of person who keeps smiling all the while. Your smile shows that you are strong from inside.

អ្នកឧបត្ថម្ភ

Even if people do wrong to you, your sad face will make them feel as if they have succeeded in their attempts. Do not allow them to feel that they have won in their intentions.

No matter how many hardships you had to fear, keep on smiling such that they stress themselves wondering about how did you manage to smile even after so much of toil.

Never show someone that you are broken. Make them confused that they hadn’t succeeded in their cruel attempts, and you are strong enough to bear all the storms that come along your way.

Life will show you plenty of obstacles, but they don’t mean that you are bent out of their pressure. You should have the guts to talk up and say that you are still smiling as if they could make no difference in your life.

អ្នកឧបត្ថម្ភ

You should always be strong from inside, no matter what hurdles come along your way. In case you meet with certain situations that were not in your favor, simply accept them as they are and make yourself realize that these were just some parts of life that have to go on.

Make them wonder that no matter how difficult the situation is, you are strong enough to overcome all of them with a bold smile on your face. Nothing can wear you away by any chance.

អ្នកអាចនឹងចូលចិត្តផងដែរ
មនុស្សមួយចំនួននឹងមិនដែលសមនឹងជីវិតរបស់អ្នកឡើយទោះបីអ្នកចង់អោយគេធ្វើអ្វីក៏ដោយ។ - អនាមិក
អាន​បន្ថែម

មនុស្សមួយចំនួននឹងមិនដែលសមនឹងជីវិតរបស់អ្នកឡើយទោះបីអ្នកចង់អោយគេធ្វើអ្វីក៏ដោយ។ - អនាមិក

មនុស្សមួយចំនួននឹងមិនដែលសមនឹងជីវិតរបស់អ្នកឡើយទោះបីអ្នកចង់អោយគេធ្វើអ្វីក៏ដោយ។ - អនាមិក…
ព្រះជាម្ចាស់កំពុងថែរក្សាអ្នកទោះបីអ្នកហាក់ដូចជាអ្នកនៅម្នាក់ឯងក៏ដោយ។ ជឿខ្ញុំព្រះកំពុងធ្វើការយ៉ាងខ្លាំងនៅពីក្រោយឆាកនៃជីវិតរបស់អ្នក។ - អនាមិក
អាន​បន្ថែម

ព្រះជាម្ចាស់កំពុងថែរក្សាអ្នកទោះបីអ្នកហាក់ដូចជាអ្នកនៅម្នាក់ឯងក៏ដោយ។ ជឿខ្ញុំព្រះកំពុងធ្វើការយ៉ាងខ្លាំងនៅពីក្រោយឆាកនៃជីវិតរបស់អ្នក។ - អនាមិក

ព្រះជាម្ចាស់កំពុងថែរក្សាអ្នកទោះបីអ្នកហាក់ដូចជាអ្នកនៅម្នាក់ឯងក៏ដោយ។ ជឿខ្ញុំព្រះគឺ ...
សុបិន្តក្តីសុបិន្តរបស់អ្នកដោយបិទភ្នែករបស់អ្នកប៉ុន្តែរស់នៅសុបិន្តរបស់អ្នកដោយបើកភ្នែក។ - អនាមិក
អាន​បន្ថែម

សុបិន្តក្តីសុបិន្តរបស់អ្នកដោយបិទភ្នែករបស់អ្នកប៉ុន្តែរស់នៅសុបិន្តរបស់អ្នកដោយបើកភ្នែក។ - អនាមិក

សុបិន្តគឺជាផ្នែកសំខាន់មួយនៃជីវិតរបស់យើង។ ប្រសិនបើនរណាម្នាក់មិនសុបិន្តមនុស្សនោះពិតជាមានមែន…
គ្មានអ្នកណាអាចធ្វើឱ្យអ្នកសប្បាយចិត្តបានទេរហូតដល់អ្នកសប្បាយចិត្តនឹងខ្លួនឯងជាមុនសិន។ - អនាមិក
អាន​បន្ថែម

គ្មានអ្នកណាអាចធ្វើឱ្យអ្នកសប្បាយចិត្តបានទេរហូតដល់អ្នកសប្បាយចិត្តនឹងខ្លួនឯងជាមុនសិន។ - អនាមិក

គ្មានអ្នកណាអាចធ្វើឱ្យអ្នកសប្បាយចិត្តបានទេរហូតដល់អ្នកសប្បាយចិត្តនឹងខ្លួនឯងជាមុនសិន។ - សម្រង់ទាក់ទងអនាមិក៖