ជីវិតប្រែជាស្រស់ស្អាតនៅពេលដែលអ្នករៀនធ្វើល្អចំពោះខ្លួនឯងដូចអ្នកចំពោះអ្នកដទៃ។ - អនាមិក

ជីវិតប្រែជាស្រស់ស្អាតនៅពេលដែលអ្នករៀនធ្វើល្អចំពោះខ្លួនឯងដូចអ្នកចំពោះអ្នកដទៃ។ - អនាមិក

ទទេ

Self-love is something that is vital but we often ignore it in the midst of maintaining different relationships in life. You feel that maintaining those relationships are crucial because they are the ones you love and care for the most.

But you should understand that you need to take care of yourself as much as you care for others. Take out time to spend only with yourself. Get in touch with what you truly love and engage with it. Give yourself space to grow and get to know yourself.

Only when you love yourself, you will be able to love others adequately. It does not mean that we will only prioritize ourselves. It means that we include ourselves in the priority list as well. It might sound intuitive but we often forget to prioritize our own needs meddled in the humdrum of life.

Life will become beautiful when you are truly happy. You will find your happy place. You might also find out about a passion that you never knew of. Loving yourself basically means coming in touch with your true self.

អ្នកឧបត្ថម្ភ

When you discover yourself more and more, you start loving yourself more. This makes you happy and you are ready to spread the joy to others as well.

Therefore, it is important to not forget yourself in the quest to become a good person in the eyes of others or in taking care of those who love. Nurture yourself on priority and others as well and grow together to lead a beautiful life.

អ្នកអាចនឹងចូលចិត្តផងដែរ
កុំខ្លាចការបរាជ័យ។ រៀនពីវាហើយបន្តទៅមុខទៀត។ ការតស៊ូគឺជាអ្វីដែលបង្កើតឧត្តមភាព។ - អនាមិក
អាន​បន្ថែម

កុំខ្លាចការបរាជ័យ។ រៀនពីវាហើយបន្តទៅមុខទៀត។ ការតស៊ូគឺជាអ្វីដែលបង្កើតឧត្តមភាព។ - អនាមិក

ការបរាជ័យគឺជាសសរស្តម្ភនៃភាពជោគជ័យ។ បើគ្មានការបរាជ័យវានឹងពិបាកសម្រាប់អ្នកដើម្បីរីករាយនឹងរសជាតិ ...
ការបង្ហាញកម្លាំងនិងចរិតដ៏អស្ចារ្យបំផុតនៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នកកើតឡើងនៅពេលដែលអ្នកអាចជួយអ្នកដទៃនៅពេលអ្នកកំពុងឆ្លងកាត់ព្យុះផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក។ - អនាមិក
អាន​បន្ថែម

ការបង្ហាញកម្លាំងនិងចរិតដ៏អស្ចារ្យបំផុតនៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នកកើតឡើងនៅពេលដែលអ្នកអាចជួយអ្នកដទៃនៅពេលអ្នកកំពុងឆ្លងកាត់ព្យុះផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក។ - អនាមិក

ជីវិតមិនតែងតែរលូនទេ។ អ្នកនឹងត្រូវប្រឈមមុខនឹងឧបសគ្គជាច្រើននៅខាងមុខ។ ទោះជាយ៉ាងណា, មួយ…
សូមរីករាយ។ ធ្វើជាអ្នកដែលអ្នកចង់ក្លាយជា។ ប្រសិនបើអ្នកផ្សេងទៀតមិនចូលចិត្តវាបន្ទាប់មកទុកឱ្យពួកគេក្លាយជា។ សុភមង្គលគឺជាជំរើសមួយ។ ជីវិតមិនមែននិយាយអំពីការផ្គាប់ចិត្តមនុស្សគ្រប់គ្នាទេ។ - អនាមិក
អាន​បន្ថែម

សូមរីករាយ។ ធ្វើជាអ្នកដែលអ្នកចង់ក្លាយជា។ ប្រសិនបើអ្នកផ្សេងទៀតមិនចូលចិត្តវាបន្ទាប់មកទុកឱ្យពួកគេក្លាយជា។ សុភមង្គលគឺជាជំរើសមួយ។ ជីវិតមិនមែននិយាយអំពីការផ្គាប់ចិត្តមនុស្សគ្រប់គ្នាទេ។ - អនាមិក

សុភមង្គលគឺជារឿងចាំបាច់មួយនៅក្នុងជីវិតរបស់យើង។ យើងធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងដើម្បីឱ្យយើងមានភាពសប្បាយរីករាយនៅក្នុង ...