រៀនឱ្យចេះទៅ ៗ មិនមែនមនុស្សគ្រប់គ្នាក្នុងជីវិតរបស់អ្នកចង់រស់នៅទេ។ - អនាមិក

រៀនឱ្យចេះទៅ ៗ មិនមែនមនុស្សគ្រប់គ្នាក្នុងជីវិតរបស់អ្នកចង់រស់នៅទេ។ - អនាមិក

ទទេ

រៀនឱ្យចេះទៅ ៗ មិនមែនមនុស្សគ្រប់គ្នាក្នុងជីវិតរបស់អ្នកចង់រស់នៅទេ។
- អនាមិក

អ្នកអាចនឹងចូលចិត្តផងដែរ
ទៅពាក់កណ្តាលផ្លូវមិនដែលនាំអ្នកទៅណាទេ។ ទៅទាំងអស់ឬមិនទៅទាំងអស់។ - អនាមិក
អាន​បន្ថែម

ទៅពាក់កណ្តាលផ្លូវមិនដែលនាំអ្នកទៅណាទេ។ ទៅទាំងអស់ឬមិនទៅទាំងអស់។ - អនាមិក

ប្រសិនបើអ្នកកំពុងរៀបចំផែនការដើម្បីគោលដៅអ្នកត្រូវតែទៅដោយការលះបង់ពេញលេញ។ ប្រសិនបើអ្នកមិន…
កុំឆ្លើយនៅពេលអ្នកខឹង។ កុំសន្យានៅពេលដែលអ្នកសប្បាយចិត្ត។ កុំធ្វើការសម្រេចចិត្តនៅពេលដែលអ្នកសោកសៅ។ - អនាមិក
អាន​បន្ថែម

កុំឆ្លើយនៅពេលអ្នកខឹង។ កុំសន្យានៅពេលដែលអ្នកសប្បាយចិត្ត។ កុំធ្វើការសម្រេចចិត្តនៅពេលដែលអ្នកសោកសៅ។ - អនាមិក

គេនិយាយថាពេលវេលានិងការសម្រេចចិត្តគឺជាកត្តាសំខាន់បំផុតពីរក្នុងជីវិតហើយគួរតែជា…