គ្រាន់តែដោយសារតែមនុស្សម្នាក់ញញឹមគ្រប់ពេលមិនមានន័យថាជីវិតរបស់ពួកគេល្អឥតខ្ចោះទេ។ ស្នាមញញឹមគឺជាសញ្ញានៃក្តីសង្ឃឹមនិងកម្លាំង។ - អនាមិក

គ្រាន់តែដោយសារតែមនុស្សម្នាក់ញញឹមគ្រប់ពេលមិនមានន័យថាជីវិតរបស់ពួកគេល្អឥតខ្ចោះទេ។ ស្នាមញញឹមគឺជាសញ្ញានៃក្តីសង្ឃឹមនិងកម្លាំង។ - អនាមិក

ទទេ

គ្រាន់តែដោយសារតែមនុស្សម្នាក់ញញឹមគ្រប់ពេលមិនមានន័យថាជីវិតរបស់ពួកគេល្អឥតខ្ចោះទេ។ ស្នាមញញឹមគឺជាសញ្ញានៃក្តីសង្ឃឹមនិងកម្លាំង។
- អនាមិក

អ្នកអាចនឹងចូលចិត្តផងដែរ
សូមរីករាយ។ មិនមែនដោយសារតែអ្វីគ្រប់យ៉ាងគឺល្អឥតខ្ចោះ។ ប៉ុន្តែដោយសារតែអ្នកជ្រើសរើសផ្តោតលើគ្រាល្អឥតខ្ចោះ។ - អនាមិក
អាន​បន្ថែម

សូមរីករាយ។ មិនមែនដោយសារតែអ្វីគ្រប់យ៉ាងគឺល្អឥតខ្ចោះ។ ប៉ុន្តែដោយសារតែអ្នកជ្រើសរើសផ្តោតលើគ្រាល្អឥតខ្ចោះ។ - អនាមិក

ជាការពិតសុភមង្គលគឺជាជំរើសមួយហើយម្នាក់ទៀតសប្បាយចិត្តឬក្រៀមក្រំដោយសារតែទង្វើរបស់គេ។ ល្អ…
សមត្ថភាពក្នុងការនិយាយភាសាជាច្រើនគឺជាទ្រព្យសម្បត្តិដ៏មានតំលៃប៉ុន្តែសមត្ថភាពក្នុងការបិទមាត់របស់អ្នកនៅក្នុងភាសាណាមួយគឺមិនអាចកាត់ថ្លៃបាន។ - អនាមិក
អាន​បន្ថែម

សមត្ថភាពក្នុងការនិយាយភាសាជាច្រើនគឺជាទ្រព្យសម្បត្តិដ៏មានតំលៃប៉ុន្តែសមត្ថភាពក្នុងការបិទមាត់របស់អ្នកនៅក្នុងភាសាណាមួយគឺមិនអាចកាត់ថ្លៃបាន។ - អនាមិក

សមត្ថភាពក្នុងការនិយាយភាសាជាច្រើនគឺជាទ្រព្យដ៏មានតម្លៃប៉ុន្តែសមត្ថភាពក្នុងការបិទមាត់របស់អ្នក…
ការសុំទោសមិនតែងតែមានន័យថាអ្នកខុសហើយមនុស្សម្នាក់ទៀតនិយាយត្រូវទេ។ វាគ្រាន់តែមានន័យថាអ្នកឱ្យតម្លៃលើទំនាក់ទំនងរបស់អ្នកច្រើនជាងអាត្ម័នរបស់អ្នក។ - អនាមិក
អាន​បន្ថែម

ការសុំទោសមិនតែងតែមានន័យថាអ្នកខុសហើយមនុស្សម្នាក់ទៀតនិយាយត្រូវទេ។ វាគ្រាន់តែមានន័យថាអ្នកឱ្យតម្លៃលើទំនាក់ទំនងរបស់អ្នកច្រើនជាងអាត្ម័នរបស់អ្នក។ - អនាមិក

អេកគ្រាន់តែជាពាក្យបីឃ្លាដែលអាចបំផ្លាញពាក្យធំនិងធាត់ដូចទំនាក់ទំនង។ ការយល់ច្រឡំ ...
នៅពេលអ្នកនឿយហត់សូមទទួលកម្លាំងពីព្រះ។ នៅពេលដែលអ្នកមិនចេះនិយាយចូរនិយាយជាមួយព្រះ។ នៅពេលអ្នកឯកកោមានព្រះ។ - អនាមិក
អាន​បន្ថែម

នៅពេលអ្នកនឿយហត់សូមទទួលកម្លាំងពីព្រះ។ នៅពេលដែលអ្នកមិនចេះនិយាយចូរនិយាយជាមួយព្រះ។ នៅពេលអ្នកឯកកោមានព្រះ។ - អនាមិក

នៅពេលអ្នកនឿយហត់សូមទទួលកម្លាំងពីព្រះ។ នៅពេលដែលអ្នកមិនចេះនិយាយចូរនិយាយជាមួយព្រះ។ ពេលអ្នកឯកាវាមាន…