កុំរង់ចាំឱ្យអ្វីៗប្រសើរឡើង។ ជីវិតនឹងស្មុគស្មាញជានិច្ច។ រៀនឱ្យមានភាពសប្បាយរីករាយឥឡូវនេះបើមិនដូច្នេះទេអ្នកនឹងអស់ពេលហើយ។ - អនាមិក

កុំរង់ចាំឱ្យអ្វីៗប្រសើរឡើង។ ជីវិតនឹងស្មុគស្មាញជានិច្ច។ រៀនឱ្យមានភាពសប្បាយរីករាយឥឡូវនេះបើមិនដូច្នេះទេអ្នកនឹងអស់ពេលហើយ។ - អនាមិក

ទទេ

កុំរង់ចាំឱ្យអ្វីៗប្រសើរឡើង។ ជីវិតនឹងស្មុគស្មាញជានិច្ច។ រៀនឱ្យមានភាពសប្បាយរីករាយឥឡូវនេះបើមិនដូច្នេះទេអ្នកនឹងអស់ពេលហើយ។
- អនាមិក

អ្នកអាចនឹងចូលចិត្តផងដែរ
សង្ឃឹមជានិច្ច។ អ្នកមិនដឹងថាថ្ងៃស្អែកអាចនាំមកនូវអ្វីនោះទេ។ - អនាមិក
អាន​បន្ថែម

សង្ឃឹមជានិច្ច។ អ្នកមិនដឹងថាថ្ងៃស្អែកអាចនាំមកនូវអ្វីនោះទេ។ - អនាមិក

ចូរមានសង្ឃឹមជានិច្ច។ អ្នកមិនគួរជាមនុស្សដែលមានអារម្មណ៍ស្រងាកចិត្តឡើយ។ ចងចាំថាវាមិនមានផ្សេងទៀតទេ…
នៅពេលនរណាម្នាក់ជួយអ្នកហើយពួកគេក៏មានការលំបាកដែរនោះមិនមែនជាជំនួយទេនោះគឺជាសេចក្តីស្រឡាញ់។ - អនាមិក
អាន​បន្ថែម

នៅពេលនរណាម្នាក់ជួយអ្នកហើយពួកគេក៏មានការលំបាកដែរនោះមិនមែនជាជំនួយទេនោះគឺជាសេចក្តីស្រឡាញ់។ - អនាមិក

នៅពេលនរណាម្នាក់ជួយអ្នកហើយពួកគេក៏មានការលំបាកដែរនោះមិនមែនជាជំនួយទេនោះគឺជាសេចក្តីស្រឡាញ់។ - សម្រង់ទាក់ទងអនាមិក៖
អនាគតរបស់អ្នកត្រូវការអ្នក។ អតីតកាលរបស់អ្នកមិនអញ្ចឹងទេ។ - អនាមិក
អាន​បន្ថែម

អនាគតរបស់អ្នកត្រូវការអ្នក។ អតីតកាលរបស់អ្នកមិនអញ្ចឹងទេ។ - អនាមិក

អ្នកមិនត្រូវលាយបញ្ចូលអនាគតនិងអតីតកាលរបស់អ្នកជាមួយគ្នាឡើយ។ វាជាការសំខាន់ណាស់ដែលត្រូវយល់ថាអ្វីៗកើតឡើង ...
ព្រះស្រឡាញ់អ្នកច្រើនជាងមួយភ្លែតជាងអ្នកណាម្នាក់ដែលអាចមានក្នុងមួយជីវិត។ - អនាមិក
អាន​បន្ថែម

ព្រះស្រឡាញ់អ្នកច្រើនជាងមួយភ្លែតជាងអ្នកណាម្នាក់ដែលអាចមានក្នុងមួយជីវិត។ - អនាមិក

វាត្រូវបានគេនិយាយយ៉ាងត្រឹមត្រូវថាគ្មានអ្វីអាចជំនួសតម្លៃនៃព្រះពររបស់ព្រះបានទេ។ ព្រះជាម្ចាស់ស្រឡាញ់អ្នកកាន់តែច្រើននៅក្នុង ...